Algemene voorwaarden

Middelkerke City Swim

1.    De Middelkerke City Swim is een initiatief van de ALS Liga België vzw in samenwerking met de gemeente Middelkerke. Het concept is gebaseerd op de Amsterdam City Swim (ACS), een initiatief en programma van de Stichting Amsterdam City Swim.
2.    Doelstelling van de Middelkerke City Swim is om het wetenschappelijk ALS-onderzoek te ondersteunen en om meer naamsbekendheid te creëren rond de ziekte, dit door te zwemmen en te lopen in een gesloten parcours in de Noordzee en op het strand op 30 juni 2019. 
3.    De Middelkerke City Swim vindt plaats als de benodigde vergunning door de Gemeente Middelkerke en FOD Mobiliteit en Vervoer is verstrekt.
4.    Hoewel de ALS Liga België vzw verantwoordelijk is voor de inhoud van het Middelkerke City Swim programma en de inhoud van de website www.MiddelkerkeCitySwim.be, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
5.    Alle donaties, exclusief de in rekening gebrachte transactiekosten, komen ten goede van onderzoeken en projecten over de oorzaak, behandeling, zorg en kwaliteit van leven omtrent de ziekte ALS. De ALS Liga België vzw is een non-profit organisatie met de erkenning om fiscale attesten uit te reiken.
6.    Op de totaal-donatieteller op de homepage en op de profielpagina’s van de deelnemers op www.middelkerkecityswim.be zal het netto bedrag aan donaties zichtbaar zijn, dat wil zeggen de donatie-opbrengsten minus de transactiekosten. De transactiekosten bedragen € 0,40 ct per transactie. De deelnemer is vrij om hiervoor bij inschrijving of bij donatie al dan niet te betalen. Voorbeeld: kiest een donateur om transactiekosten van 0,40 ct te betalen en doet hij een donatie van € 10,00 dan betaalt hij € 10,40 en verschijnt er op de teller € 10,00. Kiest hij hier niet voor dan verschijnt er nog steeds € 10,00 op de donatieteller en zijn de transactiekosten voor de ALS Liga België vzw. Het donatiebedrag blijft ten alle tijden €10,00.
7.    De penningmeester van de ALS Liga België vzw behoudt toezicht op de inkomstenstroom en de kosten.
8.    Aan alle inschrijvers zal, middels een daartoe strekkende verklaring, bij inschrijving worden verzocht om in te stemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover deze verwerking nodig is, voor de organisatie van het sub 2 genoemde evenement. Alle persoonsgegevens worden door de ALS Liga België vzw conform de Wet bescherming persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. De personen die bij de verplichte invulvelden hebben aangegeven akkoord te gaan met een eenmalige benadering door derden, kunnen door de partners/sponsors van de Middelkerke City Swim voor marketingdoeleinden éénmalig benaderd worden.
9.    De ALS Liga België vzw behoudt zich het recht om ten allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van de Middelkerke City Swim 2019.
10.    De ALS Liga België vzw behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen na 30 juni 2019 het Middelkerke City Swim programma te beëindigen.
11.    De ALS Liga België vzw behoudt zich het recht om bij onverwacht slecht weer, bij onvoorzienbare omstandigheden of bij een watertemperatuur lager dan 15 graden, het evenement te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve locatie of starttijd. Inschrijfgelden worden alleen bij volledige annulering retour gestort, onder aftrek van gemaakte out-of-pocketkosten door de organisatie en kosten voor het betalingsverkeer. Donatiegelden komen direct ten goede aan het wetenschappelijk onderzoek naar ALS. Deze worden niet geretourneerd. 
12.    De ALS Liga België vzw maakt na afloop van het evenement openbaar bekend hoeveel donatiegeld er is opgehaald met het evenement en rapporteert over de projecten waar dit donatiegeld aan wordt besteed en de voortgang van deze projecten. Deelnemers krijgen tot en met 15 juli 2019 de gelegenheid aan hun inspanningsverplichting voor wat betreft het ophalen van donatiegeld te voldoen. 
 
Uitsluiting aansprakelijkheid deelnemer
1.    Iedere deelnemer wordt bij registratie op 30 juni 2019 verplicht een disclaimer te ondertekenen waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico. In deze disclaimer zal in het bijzonder aandacht worden gevraagd voor risico’s van aanvaringen. Deze disclaimer wordt bij het verstrekken van de startbescheiden per email elektronisch beschikbaar gesteld.
2.    Er kunnen maximaal 1500 individuele deelnemers en maximaal 250 businessteams meedoen, tenzij de ALS Liga België vzw besluit om dit aantal aan te passen.
3.    Elke individuele deelnemer (minimaal 16 jaar, gezond, niet zwanger, zie ook punt 5 hierna) die zich individueel inschrijft, betaalt €25 inschrijfgeld en spant zich in om een vrij te bepalen sponsorbedrag via zijn/haar persoonlijke donatiepagina op te halen t.b.v. het wetenschappelijk ALS-onderzoek. 
4.    Ieder businessteam betaalt €1100 inschrijfgeld en spant zich in om minimaal € 400 sponsorgeld per teamlid te doneren. Donatiegelden per team afkopen kan vanaf € 3100 per team.
5.    Een deelnemer is minimaal 16 jaar, mag niet zwanger zijn of gezondheidsproblemen hebben. Aan elke deelnemer zal voor de start worden gevraagd zulks te verklaren. 
6.    Een deelnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs op de dag van het evenement (30 juni 2019) bij zich te hebben. Tezamen met het inschrijvingsbewijs vormt dit de toelating tot het krijgen van een deelnemersbandje dat toegang geeft tot de startzone op het Sportstrand en de hospitility tent op de zeedijk.
7.    Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.MiddelkerkeCitySwim.be
8.    Is een individuele deelnemer vanwege familieomstandigheden of gezondheidsproblemen verhinderd om op 30 juni 2019 te verschijnen, dan zal, na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring, het inschrijfgeld wordt geretourneerd tot 1 maand voorafgaand aan het event. De deelnemer dient hiertoe via info@MiddelkerkeCitySwim.be contact op te nemen met de organisatie. Het reeds opgehaalde donatiegeld door de betreffende deelnemer kan niet worden gestorneerd. Vanaf 30 mei 2019 kan er niet meer worden geannuleerd en worden inschrijfgelden niet meer gestorneerd.
9.    Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer. Het donatiegeld dient uiterlijk 15 juli 2019 overgemaakt te zijn.
10.    Het donatiegeld wordt aan de deelnemer gekoppeld en komt rechtstreeks op het donatiegeld-rekeningnummer van de ALS Liga België vzw (BE28 3850 6807 0320 en BIC BBRUBEBB) 
11.    Deelnemers die niet hebben voldaan aan de inspanningsverplichting om een vrij te bepalen sponsorbedrag op te halen, worden bij de eerstvolgende editie van de Middelkerke City Swim in principe uitgesloten van deelname en ontvangen in ieder geval geen recht op voorinschrijving. 
12.    Deelname aan de Middelkerke City Swim is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband houdt met bezoek aan of deelname aan de Middelkerke City Swim op 30 juni 2019 of tijdens de side events en voorafgaand aan de Swim.
13.    Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.
 
Bijkomende voorwaarden voor deelname via bedrijventeams
1.    Een businessteam bestaat uit maximaal 4 deelnemers van personen ouder dan 16 jaar die werkzaam zijn of gerelateerd zijn aan het betreffende bedrijf.
2.    Een businessteam betaalt € 1100 inschrijfgeld. Deze betaling geschiedt via de site www.MiddelkerkeCitySwim.be via het betalingssysteem.
3.    Een businessteam conformeert zich tevens aan de inspanningsverplichting minimaal € 400 per persoon aan donatiegelden te werven, welke via de business-teampagina’s kunnen worden gedoneerd. Donatiegelden dienen uiterlijk 15 juli 2019 te zijn overgemaakt.
4.    Businessteams die niet aan de donatieverplichting van € 400 per deelnemer hebben voldaan, worden in principe uitgesloten van deelname bij een volgende editie, de organisatie heeft het recht de deelnemers uit te sluiten van deelname.
5.    Businessteams die de donatiegelden in één keer willen afkopen kunnen de €3100 direct voldoen via de donatierekening o.v.v. het Business Team (BE28 3850 6807 0320 en BIC BBRUBEBB) of contact opnemen met de organisatie via info@MiddelkerkeCitySwim.be
6.    Businessteams mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.
7.    Per bedrijf mogen er maximaal 10 businessteams worden ingeschreven. Indien een bedrijf met meer teams wil participeren, dan dient er contact te worden gezocht met de organisatie. 
 
Reglement teruggave Inschrijfgelden MCS2019
Dit reglement is van toepassing op de afhandeling voor deelnemers en arrangementshouders van de MCS 2019 die een vergoeding hebben betaald voor deelname en/of een arrangement (hierna: “Inschrijfgeld”). Aanvraag tot restitutie/donatie kan uitsluitend online via het aanvraagformulier op de website. Deze regeling is tot 1 december 2019 van kracht en vervalt na deze datum. Dien je niets in, dan vervalt het keuzerecht en wordt het Inschrijfgeld teruggestort. Iedere goedgekeurde aanvraag wordt binnen 21 dagen in behandeling genomen.
Deelnemers die in aanmerking willen komen voor de herinschrijving/terugbetaling/donatie van het Inschrijfgeld kunnen dat doen onder de volgende voorwaarden:
1. Deelnemers aan de Middelkerke City Swim kunnen uitsluitend herinschrijving, restitutie of verzoek tot donatie aanvragen voor het eerder betaalde Inschrijfgeld.  
2. Alleen geldige én aantoonbaar betaalde inschrijvingen komen in aanmerking;
3. Per deelnemer kan slechts één keer herinschrijving, restitutie of verzoek tot donatie worden aangevraagd bij de organisatie;
4. Alle overige kosten zoals bijvoorbeeld administratiekosten, hotelovernachtingen, gemaakte reiskosten, donaties aan ALS Liga België vzw of kosten voor kleding, wetsuits, merchandise of andere artikelen worden niet vergoed.
5. Aanvragen tot herinschrijving, restitutie of donatie kunnen uitsluitend via de website worden ingediend via het daarvoor bestemde formulier. De regeling is tot 1 december 2019 van kracht en vervalt na deze datum. Na deze datum vervalt het keuzerecht en wordt het Inschrijfgeld teruggestort aan de deelnemer;
6. Als de organisatie na 1 december 2019 geen aanvraag tot herinschrijving, restitutie of donatie heeft ontvangen, gaan wij over tot restitutie.
7. De organisatie streeft ernaar om een goedgekeurde aanvraag tot restitutie of donatie binnen 21 dagen terug te storten via de payment serviceprovider op het opgegeven bankrekeningnummer, of via de organisatie te doneren aan ALS Liga België vzw;
8. Met het verzoek tot herinschrijving, restitutie c.q. donatie verklaart de deelnemer geen aanspraak te maken op enige andere vergoeding van de organisatie uit welke hoofde dan ook.
 
ALS Liga België vzw
Kapucijnenvoer 33 bus 1
3000 Leuven